Top
Otvorené každý deň od 10:00 do 20:00
Kde nás nájdete Kde nás nájdete

Kde nás nájdete

Vstup do centra je priamo z parkoviska (1x od Studenej ulice a 1x od kruhového objazdu za budovou) alebo cez 2 interiérové vstupy, ktoré predstavujú priame napojenie na Shopping Palace.


Ako sa k nám dostať Ako sa k nám dostať

Ako sa k nám dostať

Električka č. 4 a autobusové linky: 56, 57, 65, 153, 525

Parkovanie Parkovanie

Parkovanie

Parkovanie možné na vonkajšom parkovisku alebo pod budovou, celkovo je k dispozícii 778 parkovacích miest.

Facebook Facebook
Instagram Instagram
„STYLOVA súťaž“

„STYLOVA súťaž“

Hraj so STYLOU o úplne novú posteľ od WOOD SERVICE, alebo o poukážku na nákup v hodnote 200€ v predajni GATTO GRASSO + ti navrhnú interiér úplne ZDARMA!

Podmienky súťaže:
1. Buď fanúšikom stránky Obchodné centrum STYLA na FACEBOOKU.
2. Napíš, prečo by si mal práve ty novú posteľ vyhrať a automaticky si zaradený do žrebovania o luxusnú výhru!
A AK CHCEŠ EŠTE VIAC:
– Podpor svoj komentár fotografiou svojej starej/aktuálnej postele.
– Fotografia s najväčším počtom likeov získa bonusovú výhru:  poukážka na nákup v hodnote 200€ GATTO GRASSO a návrh interiéru ZDARMA.
Zapoj sa hneď teraz na našom facebooku!

Súťažné podmienky súťaže „STYLOVA súťaž“

(ďalej aj „Súťaž“)

Organizátor a cieľ Súťaže

 1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť Všetko pre bývanie, a. s., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 48 251 941 (ďalej aj „Organizátor“).
 2. Cieľom súťaže je odmeniť súťažiacich výhrami za podmienok stanovených v tomto dokumente.
 3. Organizátor Súťaže vydáva tieto súťažné podmienky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Organizátora styla.sk v slovenskom jazyku (ďalej aj „Súťažné podmienky“).

Doba trvania Súťaže

 1. Súťaž sa uskutoční od 17.07.2017 00:00 hod. do 31.08.2017 24:00 hod. (ďalej aj „Doba trvania súťaže“).

 

 • Súťažiaci

 1. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má vytvorený užívateľský profil na sociálnej sieti FACEBOOK (facebook.com), a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa čl. V týchto Súťažných podmienok (ďalej aj „Súťažiaci“).

 

 1. Výhry

 2. Výhrou č. 1 v Súťaži je posteľ Lucka bez úložného priestoru, bez matracov a roštov, rozmery 180x200x45 cm, so stolíkmi NS5-400, vo farebnom dekore „slivka“ od spoločnosti Wood Service Group, s. r. o., so sídlom Hrušové 906, Bzince pod Javorinou 916 11, IČO: 44 941 153, ktorá je prevádzkovateľom predajne Wood Service v Obchodnom centre STYLA (ďalej aj „Výhra č. 1“).
 3. Výhrou č. 2 v Súťaži je poukážka v hodnote 200 EUR na nákup v predajni Gatto Grasso, k tomu návrh interiéru úplne zdarma, ktorá sa nachádza v Obchodnom centre STYLA (ďalej aj „Výhra č. 2“ a spolu s Výhrou č. 1 ďalej aj „Výhry“).

 

 1. Pravidlá súťaže

 2. Do Súťaže sa zapojí Súťažiaci, ktorý je fanúšikom stránky STYLA na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com/STYLA), a ktorý pod príspevok označený ako STYLOVA súťaž pridá komentár, ktorého obsahom bude uvedenie dôvodu, prečo by mal vyhrať novú posteľ (t. j. Výhru č. 1) a môže dobrovoľne pridať fotografiu jeho aktuálnej alebo starej postele.
 3. Do Súťaže sa môže zapojiť každý Súťažiaci iba raz t. j. pod príspevok môže vložiť iba jeden komentár podľa predchádzajúceho bodu.
 4. V prípade, ak sa Súťažiaci zapojí do Súťaže viac ako jeden krát, bude zo Súťaže vyradený. Organizátor si tiež vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže Súťažiaceho, ktorého správanie alebo profil na sociálnej sieti FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr. duplicitné profily).
 5. Každý Súťažiaci, ktorý sa zapojí do Súťaže a dodrží všetky pravidlá Súťaže bude zaradený do žrebovania o Výhru č. 1.
 6. Každý súťažiaci, ktorý sa zapojí do Súťaže a dodrží všetky pravidlá Súťaže sa môže stať výhercom Výhry č. 2, ktorú automaticky vyhráva súťažiaci s najväčším počtom označení „Páči sa mi to“ pod komentárom s fotografiou.

 

 1. Určenie výhercu

 2. Výherca Výhry č. 1 bude určený žrebovaním spomedzi Súťažiacich podľa čl. V bodu 4 týchto Súťažných podmienok. Žrebovanie sa uskutoční dňa 04.09.2017 prostredníctvom online žrebovania na sociálnej sieti FACEBOOK. Žrebovanie sa uskutoční spôsobom, že spomedzi všetkých komentárov užívateľov pod príspevkom, ktorí boli zaradení do žrebovania, vyžrebuje tretia nestranná osoba meno, ktoré bude označovať výhercu Výhry č. 1. Výherca Výhry č. 1 bude v deň žrebovania uverejnený v príspevku na stránke STYLA na sociálnej sieti FACEBOOK, v ktorom bude uvedený aj spôsob prevzatia si Výhry č. 1. V prípade, ak si výherca Výhry č. 1 osobne neprevezme Výhru č. 1 do 7 dní odo dňa žrebovania, stráca na Výhru č. 1 nárok a žrebovanie sa bude opakovať.
 3. Výherca Výhry č. 2 sa stane Súťažiaci podľa čl. V bodu 5 týchto Súťažných podmienok, ktorého komentár podľa čl. V bodu 1 týchto Súťažných podmienok bude mať najvyšší počet označení „Páči sa mi to“.

 

 • Osobné údaje

 1. Účasťou v Súťaži a poskytnutím svojich údajov, vrátane osobných údajov, každý Súťažiaci dáva súhlas Organizátorovi k spracovaniu jeho údajov v rozsahu, ktorý Súťažiaci poskytol za účelom realizácie Súťaže a jeho účasti v Súťaži a na marketingové a reklamné účely v akejkoľvek forme. Súhlas so spracovaním osobných údajov súťažiaci udeľuje Organizátorovi na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla Organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia Organizátorovi je Súťažiaci automaticky zo Súťaže vyradený. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 • Ďalšie ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých sporných otázkach týkajúcich sa Súťaže s konečnou platnosťou.
 2. Výherca berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky tejto Súťaže uvedené v týchto Súťažných podmienkach a Súťaž kedykoľvek ukončiť. Zmenu podmienok súťaže alebo ukončenie Súťaže podľa predchádzajúcej vety Organizátor vhodným spôsobom uverejní.
 4. Nebezpečenstvo škody na veci (Výhre) prechádza na výhercu okamihom prevzatia Výhry.
 5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady Výhier a prípadné škody vzniknuté účasťou Súťažiaceho v Súťaži alebo užívaním Výhier Výhercami.
 6. Výhru v Súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej Výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote Výhry.
 7. Výhra presahujúca hodnotu =350,- EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 8. Účasťou Súťažiaceho v Súťaži tento Súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito Súťažnými podmienkami, s ktorým sa zaväzuje spravovať.

Tieto Súťažné podmienky boli schválené a podpísané Organizátorom Súťaže dňa 17.07.2017

Pozrite si zoznam našich predajcov,ktorí vám splnia sny o krajšom bývaní.

zoznam obchodov