Top
OPÄŤ K DISPOZÍCII - PONDELOK AŽ NEDEĽA od 10:00 do 20:00
Kde nás nájdete Kde nás nájdete

Kde nás nájdete

Vstup do centra je priamo z parkoviska (1x od Studenej ulice a 1x od kruhového objazdu za budovou) alebo cez 2 interiérové vstupy, ktoré predstavujú priame napojenie na Shopping Palace.


Ako sa k nám dostať Ako sa k nám dostať

Ako sa k nám dostať

Električka č. 4 a autobusové linky: 56, 57, 65, 153, 525

Parkovanie Parkovanie

Parkovanie

Parkovanie možné na vonkajšom parkovisku alebo pod budovou, celkovo je k dispozícii 778 parkovacích miest.

Facebook Facebook
Instagram Instagram
STYLOVÁ VIANOČNÁ SÚŤAŽ!

STYLOVÁ VIANOČNÁ SÚŤAŽ!

Zapoj sa do súťaže o fajntastické výhry a urob si radosť ešte pred Vianocami 🙂 STYLA si v spoluprácii so svojimi predajňami pre Vás pripravila STYLOVÚ VIANOČNÚ SÚŤAŽ!

Pravidlá sú jednoduché! Stačí byť našim fanúšikom, správne odpovedať na súťažnú otázku (alebo sa aspoň priblížiť čo najviac k správnej odpovedi) a jedna z výhier môže byť tvoja! Aké jednoduché, však? Zahraj si s nami predvianočný, vedomostný kvíz 😉

Súťažné podmienky súťaže „STYLOVÁ VIANOČNÁ SÚŤAŽ“

(ďalej aj „Súťaž“)

I. Organizátor a cieľ Súťaže

 1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť Všetko pre bývanie, a. s., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 48 251 941 (ďalej aj „Organizátor“).
 2. Cieľom súťaže je odmeniť súťažiacich výhrami za podmienok stanovených v tomto dokumente.
 3. Organizátor Súťaže vydáva tieto súťažné podmienky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Organizátora styla.sk v slovenskom jazyku (ďalej aj „Súťažné podmienky“).

 

II. Doba trvania Súťaže

 1. Súťaž sa uskutoční od 04.12.2017 17:00 hod. do 18.12.2017 24:00 hod. (ďalej aj „Doba trvania súťaže“).

 

III. Súťažiaci

 1. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má vytvorený užívateľský profil na sociálnej sieti FACEBOOK (facebook.com) a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa čl. V týchto Súťažných podmienok (ďalej aj „Súťažiaci“).

 

IV. Výhry

 1. Hlavnou výhrou v Súťaži je Posteľ ALTO 180 x 220cm v prevedení biela koženka v hodnote 660 € s DPH od We-tec moderný bytový nábytok, okrem: roštov a matracov (ďalej aj „Hlavná výhra“). Posteľ do súťaže venovala spoločnosť WE-TEC, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35830000, DIČ: 2020261298, ktorá je prevádzkovateľom predajne We-tec moderný bytový nábytok v Galérii Bývania STYLA.
 2. Výhrou č. 2 v Súťaži je 6 dielna jedálenská súprava IONIA PERGOLA od Platerié v hodnote 85€. Jedálenská súprava obsahuje: 6x plytký tanier, 6x hlboký tanier, 6x dezertný tanier, 1x oválny tanier a 1x misa na šalát. Jedálenskú súpravu do súťaže venovala spoločnosť e-Business Solutions, s. r. o., Humenské námestie 3730/4, 851 07 Bratislava, IČO: 46076701, DIČ: 2023220012, ktorá je prevádzkovateľom predajne Platerié v Galérii Bývania STYLA.
 3. Výhrou č. 3 v Súťaži je Podsedák od Hilkovič. Podsedák do súťaže venovala spoločnosť Hilkovič, s. r. o., Včelárska 971 01 Prievidza, IČO: 36328570, DIČ: 2020079347, ktorá je prevádzkovateľom predajne Hilkovič v Galérii Bývania STYLA.

 

V. Pravidlá súťaže

 1. Do Súťaže sa zapojí Súťažiaci, ktorý je fanúšikom stránky GALÉRIA BÝVANIA STYLA na sociálnej sieti FACEBOOK (https://www.facebook.com/styla.sk/) a ktorý pod príspevok označený ako „STYLOVÁ VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ pridá komentár, ktorý bude odpoveďou na súťažnú otázku „Koľko metrov vianočnej girlandy sme použili na výzdobu nášho centra?“
 2. Do Súťaže sa môže zapojiť každý Súťažiaci iba raz na sociálnej sieti a to tým, že pod príspevok vloží iba jeden komentár podľa predchádzajúceho bodu.
 3. Traja súťažiaci, ktorí budú k správnej odpovedi najbližšie, získajú výhry podľa odseku IV. Výhry tohto článku a to tak, že Hlavnú výhru získa súťažiaci, ktorý uhádne správnu odpoveď, alebo bude k správnej odpovedi najbližšie spomedzi všetkých súťažiacich. Výhru č. 2 získa súťažiaci, ktorý bude ako druhý najbližšie ku správnej odpovedi. Výhru č. 3 získa súťažiaci, ktorý bude ako tretí najbližšie ku správnej odpovedi. V prípade, že sa vyskytne viac ako 1 správna odpoveď, budú súťažiaci ocenení Výhrami v súťaži podľa toho, kto správnu odpoveď napísal skôr.
 4. V prípade, ak sa Súťažiaci zapojí do Súťaže viac ako jeden krát, bude zo Súťaže vyradený. Organizátor si tiež vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže Súťažiaceho, ktorého správanie alebo profil na sociálnej sieti FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr. duplicitné profily).
 5. Každý Súťažiaci, ktorý sa zapojí do Súťaže a dodrží všetky pravidlá Súťaže bude zaradený do žrebovania o Hlavnú výhru a Výhru č. 2 a Výhru č. 3.

 

VI. Určenie výhercu a prevzatie Hlavnej výhry

 1. Výherca Hlavnej výhry bude určený žrebovaním spomedzi Súťažiacich podľa čl. V bodu 4 týchto Súťažných podmienok. Žrebovanie sa uskutoční dňa 19.12.2017. Výhercovia všetkých Výhier budú zverejnení na sociálne sieti FACEBOOK na stránke https://www.facebook.com/styla.sk/ v rovnaký deň, ako je dátum žrebovania.
 2. Výhercovia sú povinní fyzicky prevziať svoje Výhry (prípadne poukážky na Výhry) na II. poschodí v priestoroch kancelárie Správy Centra Galérie Bývania STYLA.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v prípade neprevzatia Hlavnej výhry vrátiť túto spoločnosti, ktorá výhru poskytla.

 

VII. Osobné údaje

 1. Účasťou v Súťaži a poskytnutím svojich údajov, vrátane osobných údajov, každý Súťažiaci dáva súhlas Organizátorovi k spracovaniu jeho údajov v rozsahu, ktorý Súťažiaci poskytol za účelom realizácie Súťaže a jeho účasti v Súťaži a na marketingové a reklamné účely v akejkoľvek forme. Súhlas so spracovaním osobných údajov súťažiaci udeľuje Organizátorovi na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla Organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia Organizátorovi je Súťažiaci automaticky zo Súťaže vyradený. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

VIII. Ďalšie ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých sporných otázkach týkajúcich sa Súťaže s konečnou platnosťou.
 2. Výherca berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky tejto Súťaže uvedené v týchto Súťažných podmienkach a Súťaž kedykoľvek ukončiť. Zmenu podmienok súťaže alebo ukončenie Súťaže podľa predchádzajúcej vety Organizátor vhodným spôsobom uverejní.
 4. Nebezpečenstvo škody na veci (Výhre) prechádza na výhercu okamihom prevzatia Výhry.
 5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady Výhier a prípadné škody vzniknuté účasťou Súťažiaceho v Súťaži alebo užívaním Výhier Výhercami.
 6. Výhru v Súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej Výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote Výhry.
 7. Výhra presahujúca hodnotu =350,- EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 8. Účasťou Súťažiaceho v Súťaži tento Súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito Súťažnými podmienkami, s ktorým sa zaväzuje spravovať.

Tieto Súťažné podmienky boli schválené a podpísané Organizátorom Súťaže dňa 04.12.2017