Top
OPÄŤ K DISPOZÍCII - PONDELOK AŽ NEDEĽA od 10:00 do 20:00
Kde nás nájdete Kde nás nájdete

Kde nás nájdete

Vstup do centra je priamo z parkoviska (1x od Studenej ulice a 1x od kruhového objazdu za budovou) alebo cez 2 interiérové vstupy, ktoré predstavujú priame napojenie na Shopping Palace.


Ako sa k nám dostať Ako sa k nám dostať

Ako sa k nám dostať

Električka č. 4 a autobusové linky: 56, 57, 65, 153, 525

Parkovanie Parkovanie

Parkovanie

Parkovanie možné na vonkajšom parkovisku alebo pod budovou, celkovo je k dispozícii 778 parkovacích miest.

Facebook Facebook
Instagram Instagram
SÚŤAŽ O STYLOVÚ KUCHYŇU

SÚŤAŽ O STYLOVÚ KUCHYŇU

Súťažné podmienky súťaže „SÚŤAŽ O STYLOVÚ KUCHYŇU“

(ďalej aj „Súťaž“)

 1. Organizátor a cieľ Súťaže
 2. Organizátorom Súťaže je spoločnosť Všetko pre bývanie, a. s., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 48 251 941 (ďalej aj „Organizátor“).
 3. Cieľom súťaže je odmeniť súťažiacich výhrami za podmienok stanovených v tomto dokumente.
 4. Organizátor Súťaže vydáva tieto súťažné podmienky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Organizátora styla.sk v slovenskom jazyku (ďalej aj „Súťažné podmienky“)

I Doba trvania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 04.09.2017 00:00 hod. do 13.10.2017 24:00 hod. (ďalej aj „Doba trvania súťaže“).

II Súťažiaci

 1. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má vytvorený užívateľský profil na sociálnej sieti FACEBOOK (facebook.com), INSTAGRAM (www.instagram.com) a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa čl. V týchto Súťažných podmienok (ďalej aj „Súťažiaci“).

III Výhry

 1. Hlavnou výhrou v Súťaži je kuchyňa DANKUCHEN v hodnote 10 000 € okrem: drezu, vodovodnej batérie, spotrebičov, dovozu a montáže (ďalej aj „Hlavná výhra“), ktorá sa nachádza v priestore označenom „SÚŤAŽ O STYLOVÚ KUCHYŇU“ na II. poschodí v Galérii Bývania STYLA. Kuchyňu do súťaže venovala spoločnosť CICHY s.r.o. Cabanova 40 841 02 Bratislava, IČO: 50003933 DIČ: 2120140836 IČ DPH: SK2120140836, ktorá je prevádzkovateľom predajne DANKUCHEN v Galérii Bývania STYLA.

 IV Pravidlá súťaže

 1. Do Súťaže sa zapojí Súťažiaci, ktorý je fanúšikom stránky GALÉRIA BÝVANIA STYLA na sociálnej sieti FACEBOOK (https://www.facebook.com/styla.sk/?fref=ts), a ktorý pod príspevok označený ako „SÚŤAŽ O STYLOVÚ KUCHYŇU“ pridá komentár, ktorého súčasťou musí byť #CHCEMSTYLOVUKUCHYNU, tiež môže dobrovoľne pridať fotografiu jeho aktuálnej alebo starej kuchyne s rovnakým označením #
 2. Do súťaže sa zapojí Súťažiaci, ktorý je fanúšikom (followerom) stránky galeria_byvania_styla na sociálnej sieti INSTAGRAM (https://www.instagram.com/galeria_byvania_styla/) a ktorý na svoj INSTAGRAM profil uverejní fotografiu svojej aktuálnej kuchyne, alebo sa odfotí so súťažnou kuchyňou, ktorá je umiestnená v konkrétnom priestore na II. poschodí, označenom ako „SÚŤAŽ O STYLOVÚ KUCHYŇU“ v  Galérii Bývania STYLA a túto fotografiu označí #CHCEMSTYLOVUKUCHYNU.
 3. Do Súťaže sa môže zapojiť každý Súťažiaci iba raz na každej sociálnej sieti (spolu max 2-krát) a to tým, že pod príspevok vloží vždy iba jeden komentár podľa predchádzajúceho bodu.
 4. V prípade, ak sa Súťažiaci zapojí do Súťaže viac ako jeden krát, bude zo Súťaže vyradený. Organizátor si tiež vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže Súťažiaceho, ktorého správanie alebo profil na sociálnej sieti FACEBOOK alebo INSTAGRAM vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr. duplicitné profily).
 5. Každý Súťažiaci, ktorý sa zapojí do Súťaže a dodrží všetky pravidlá Súťaže bude zaradený do žrebovania o Hlavnú výhru.

V Určenie výhercu a prevzatie Hlavnej výhry

 1. Výherca Hlavnej výhry bude určený žrebovaním spomedzi Súťažiacich podľa čl. V bodu 4 týchto Súťažných podmienok. Žrebovanie sa uskutoční dňa 15.10.2017 v priestoroch Obchodného centra STYLA počas trvania podujatia STYLOVÉ TRENDY DESIGN DAYS 2017, za účasti dvoch zamestnancov Organizátora a tretej nestrannej osoby. Žrebovanie sa uskutoční spôsobom, že spomedzi všetkých komentárov užívateľov pod príspevkom na sociálnych sieťach FACEBOOK a spomedzi všetkých príspevkov na sociálnej sieti INSTAGRAM označených #CHCEMSTYLOVUKUCHYNU , vyžrebuje tretia nestranná osoba meno, ktoré bude označovať výhercu Hlavnej výhry. Výherca Hlavnej výhry bude v deň žrebovania vyhlásený na podujatí STYLOVÉ TRENDY DESIGN DAYS 2017, uverejnený v príspevku na stránke STYLA na sociálnej sieti FACEBOOK a INSTAGRAM. Hlavnú výhru si výberca musí prevziať osobne počas žrebovania. V prípade, ak sa výherca Hlavnej výhry nenachádza pri žrebovaní osobne, výherca stráca na Hlavnú výhru nárok a žrebovanie sa bude opakovať až pokým sa nevyžrebuje výherca Hlavnej výhry, ktorý bude na žrebovaní prítomný.
 2. Výherca je povinný fyzicky prevziať a odviezť si Hlavnú výhru do 31.10.2017. Demontáž, manipulácia, preprava a montáž nie sú súčasťou Hlavnej výhry a výherca si tieto zabezpečí vo vlastnej réžii. Za týmto účelom však môže osloviť zástupcu firmy Dan Kuchen p. Cichý 0903 277 774.
 3. V prípade, že si výherca Hlavnú výhru neprevezme, prebehne opätovné žrebovanie výhercu.
 4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v prípade neprevzatia Hlavnej výhry vrátiť túto spoločnosti, ktorá výhru poskytla.

VI Osobné údaje

 1. Účasťou v Súťaži a poskytnutím svojich údajov, vrátane osobných údajov, každý Súťažiaci dáva súhlas Organizátorovi k spracovaniu jeho údajov v rozsahu, ktorý Súťažiaci poskytol za účelom realizácie Súťaže a jeho účasti v Súťaži a na marketingové a reklamné účely v akejkoľvek forme. Súhlas so spracovaním osobných údajov súťažiaci udeľuje Organizátorovi na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla Organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia Organizátorovi je Súťažiaci automaticky zo Súťaže vyradený. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VII Ďalšie ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých sporných otázkach týkajúcich sa Súťaže s konečnou platnosťou.
 2. Výherca berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky tejto Súťaže uvedené v týchto Súťažných podmienkach a Súťaž kedykoľvek ukončiť. Zmenu podmienok súťaže alebo ukončenie Súťaže podľa predchádzajúcej vety Organizátor vhodným spôsobom uverejní.
 4. Nebezpečenstvo škody na veci (Výhre) prechádza na výhercu okamihom prevzatia Výhry.
 5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady Výhier a prípadné škody vzniknuté účasťou Súťažiaceho v Súťaži alebo užívaním Výhier Výhercami.
 6. Výhru v Súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej Výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote Výhry.
 7. Výhra presahujúca hodnotu =350,- EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 8. Účasťou Súťažiaceho v Súťaži tento Súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito Súťažnými podmienkami, s ktorým sa zaväzuje spravovať.

Tieto Súťažné podmienky boli schválené a podpísané Organizátorom Súťaže 08.09.2017.